آگهی مناقصه/پروژه ساماندهی ومرمت مسیل شوره بومی شهرکرد+ نسخه PDF

 
 آگهـي مناقصه  عمومي يك مرحله اي :
       شهرداري شهركرد در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي ، پروژه ساماندهی ومرمت مسیل شوره بومی شهرکرد را با مشخصات ذيل وشرح خدمات پيوست به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .
 
شرايط مناقصه :
1-برآورد پروژه : مبلغ 123 /709/998/2 ريال از محل اعتبارات شهرداري شهركرد بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 97
2- توزيع اوراق مناقصه : از تاريخ درج آگهي در روزنامه رسمي حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 04/04/97
3-شركت كننده بايد : 
 1-3-مبلغ 000/000/150 ريال بابت ضمانت شركت در مناقصه به مدت سه ماه در وجه شهرداري شهركرد به صورت ضمانت نامه بانكي  يا چك تضمين شده بانكي ويا سپرده نقدي به حساب شماره 700452063 بنام شهرداري  شهركرد نزد بانك شهر واريز نمايد واصل فيش (قسمت مربوط به پرداخت كننده) را در پاكت الف قرار دهد.
2-3- اساسنامه شركت ، آگهي آخرين تغييرات ،رتبه بندي (حداقل رتبه 5 ابنيه يا راه براي شركت ها يا پيمانكاران محلي ((در صورت داشتن ظرفیت ریالی )) ) تصوير شناسنامه وكارت ملي  پيمانكار و اعضاء  هيات مديره واوراق مناقصه را در پاكت ب قرار دهد.
نكته : كليه اوراق مناقصه و مدارك شركت بايد به مهر وامضاء مسئولين مجاز شركت برسد .
 3-3 -  فرم مربوط به پيشنهاد قيمت (همراه با آناليز) را تكميل وپس از مهر وامضاء مجاز شركت ،در پاكت ج قرار دهد .
4 - مهلت تحويل پيشنهادات  حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  04/04/97 مي باشد كه مي بايست در مهلت مقرر تحويل واحد دبيرخانه شهرداري گردد. بديهي است  پيشنهادات  پس از تاريخ مذكور تحويل گرفته نمي شود. 
5- پيشنهادات  راس ساعت  18  روز دوشنبه مورخ 04/04/97 درحضور اعضاء كميسيون مناقصات باز و قرائت و برنده اعلام خواهد شد.
تبصره : از شركت كنندگان دعوت به عمل مي آيد در جلسه بازگشائي پاكات حضور يابند.
6-سپرده برنده دوم (درصورت اعلام برنده دوم) تا انعقاد قرارداد با برنده  اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند بديهي است در صورت انصراف نفر اول ، ضمانت نامه وي به نفع شهرداري ضبط مي شود و نفر دوم اعلام              مي گردد ودر صورت انصراف نفر دوم ، مناقصه تجديد مي گردد
7- شهرداري اختيار دارد مقداركالا يا كار مورد معامله را تا 25 درصد كل مورد معامله افزايش يا كاهش دهد .
8-پيشنهادات بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و اوراق مناقصه  بايد ممهور و به امضاء مجاز شركت رسيده باشد . 
 9-پيشنهاداتي كه فاقد سپرده و موارد خواسته شده باشند مردود اعلام مي گردد .
10-شهرداري هيچگونه تعهدي در قبال تحويل مصالح به پيمانكار ندارد ، وتامين  كليه  مصالح  به  عهده  پيمانكار  مي باشد .
11-مفاد شرايط عمومي پيمان در همه زمينه ها قابل اجراست .
12- كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد . ليكن ماليات برارزش افزوده در صورت  ارائه فرم مالياتي توسط پيمانكار ، به عهده شهرداري مي باشد ونبايد در قيمت پيشنهادي لحاظ گردد .
13-شركت در مناقصه به منزله قبول كليه شرايط شهرداري مي باشد و شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
14- در صورتي كه شهرداري اطمينان حاصل نمايد كه به زيان شهرداري تباني صورت گرفته، عند اللزوم             مي تواند مناقصه را باطل و با خاطي برابر مقررات برخورد نمايد .
15- به پيشنهاداتي كه داراي قلم خوردگي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
16- شركت كننده اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد .
17- مناقصه فوق بدون تعديل و مابه التفاوت مي باشد .
18- مدت انجام پروژه حداكثر3ماه ازتاريخ انعقاد قرارداد  مي باشد. 
19-پيمانكار ملزم است درصورت برنده شدن ده درصد مبلغ كل قرارداد را به عنوان ضمانت انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانكي ارائه نمايد.  
 20- پيمانكار موظف است پس از بازديد از پيشرفت فيزيكي پروژه ،بررسي و تائيد نقشه ها و برآورد ارائه شده ، اقدام به ارائه پيشنهاد  قيمت نمايد.
21-خسارت تاخير غير مجاز پيمان ناشي از كار پيمانكار ، مطابق ماده 50 شرايط عمومي پيمان مي باشد و بابت خسارت تاخير غير مجاز پيمانكار در پرداخت صورت وضعيت ، به ازاي هرماه يك درصد مبلغ مانده مطالبات پيمانكار در هر صورت وضعيت ارسالي به صورت وضعيت مذكور اضافه مي گردد.
22-مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشائي پاكات مي باشد.
 
 
 
 
تاریخ 1397/03/24
نوع مناقصه
پیوست ها
8_shoore boomi.pdf
 (119.03 KB)

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.