آگهي مناقصه اصلاح تقاطع ها ومناسب سازی چهارراه های سطح شهر(2) + نسخه PDF

 1-نام دستگاه مناقصه گذار : شهرداري شهر شهركرد
2- شرح مختصر موضوع مناقصه  : اصلاح تقاطع ها ومناسب سازی چهارراه های سطح شهر(2)
جهت دریافت فایل های شرکت در مناقصه روی فایل های زیر کلیک نمایید.
 
 
 
تاریخ 1398/02/28
نوع مناقصه
پیوست ها
25_1-18.doc
 (104 KB)

25_6 -.docx
 (17.4 KB)

25_7.docx
 (26.46 KB)

25_9.docx
 (16.42 KB)

25_10.docx
 (16.59 KB)

25_19 -.docx
 (18.36 KB)

25_23 -.pdf
 (213.79 KB)

25_100-91620.pdf
 (116.65 KB)

25_515135_H50659-T123402.pdf
 (3 MB)

25_Bakhshname+Tajzieh+Baha.pdf
 (816.4 KB)

25_tahod name.docx
 (16.84 KB)

25_02-07.pdf
 (328.78 KB)

25_03.brvt
 (4.46 MB)

25_04.doc
 (100.5 KB)

25_acad.err
 (355 B)

25_ACAD-f.bak
 (1.21 MB)

25_ACAD-f.dwg
 (1.32 MB)

25_final-final.bak
 (1.43 MB)

25_final-final.dwg
 (1.54 MB)

25_13aban-etelaat.dwg
 (4.82 MB)

25_amin azad.dwg
 (2.58 MB)

25_bazar2.dwg
 (2.77 MB)

25_boali.dwg
 (1.25 MB)

25_CHARAH-MOSALA shariati2.dwg
 (1.36 MB)

25_dampezeshki.dwg
 (2.5 MB)

25_fasihi.dwg
 (1.76 MB)

25_ghods-amirkabir-3.dwg
 (1.23 MB)

25_sadi-ferdosi.dwg
 (1.32 MB)

25_shariati-rajae.dwg
 (1.24 MB)

25_esteki.dwg
 (828.73 KB)

25_farabi.dwg
 (1.36 MB)

25_ghods-amirkabir-3.dwg
 (1.23 MB)

25_kanal.dwg
 (425.9 KB)

25_sadi-ferdosi.dwg
 (1.32 MB)

25_shariati-rajae.dwg
 (1.24 MB)

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.