آگهی مزایده حراج

شهرداري شهركرد در نظر دارد موارد زير را از طريق مزايده حضوري (حراج) بشرح زير به شركت كنندگاني كه بالاترين مبلغ را براي هر مورد اعلام نمايند ، به فروش برساند . لذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد با توجه به موارد وشرايط قيــد شــده در آگهي مزايده وبــا در دست داشتن مدارك لازم  حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ97/12/04 به شهرداری شهرکرد مراجعه نمایند .

روی لینک PDF  زیر کلیک نمایید.
 
تاریخ 1397/11/29
نوع مزایده
پیوست ها
23_mozayede haraj.pdf
 (124.66 KB)

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.