آگهی مزایده عمومی(فروش ملک) + نسخه PDF

 شهرداري شهركرد درنظردارد تعداد  20 قطعه از املاك خود را ازطريق مزايده كتبي به متقاضياني كه بيشترين مبلغ پيشنهادي راحداكثرتاآخروقت اداري روز دوشنبه مورخ 07/08/97  به واحددبيرخانه شهرداري واقع دربلوار شريعتي ساختمان شهرداري مركزي ارائه نمايند به صورت نقد واقساط ، پس ازطي مراحل مزايده  به فروش برساند .
 
موارد ومشخصات املاك :
1-يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 38) به شماره 40-1  با كد نوسازي 12-158-13-5 به مساحت 180 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/8 ريال ومجموعاً مبلغ 000/000/440/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/72  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
2-  يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 38) به شماره 39-1  با كد نوسازي 13-158-13-5 به مساحت 50/179 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/8 ريال ومجموعاً مبلغ 000/000/436/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/72  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
3-  يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 38) به شماره 38-1  با كد نوسازي 14-158-13-5 به مساحت 171 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/8 ريال ومجموعاً مبلغ 000/000/368/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/72  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
4- يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 38) به شماره 73-1  با كد نوسازي 6-171-13-5 به مساحت 180 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/500/8 ريال ومجموعاً مبلغ 000/000/530/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/77  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
5 -يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 38) به شماره 27-6  با كد نوسازي 6-169-13-5 به مساحت 89/152 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/8 ريال ومجموعاً مبلغ 000/120/223/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/62  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
6- يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 38) به شماره 26-6  با كد نوسازي 5-169-13-5 به مساحت 12/153 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/8 ريال ومجموعاً مبلغ 000/960/224/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/62  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
7- يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 38) به شماره 25-6  با كد نوسازي 4-169-13-5 به مساحت 95/152 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/8 ريال ومجموعاً مبلغ 000/600/223/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/62  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
8- يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 38) به شماره 24-6  با كد نوسازي 3-169-13-5 به مساحت 12/153 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/8 ريال ومجموعاً مبلغ 000/960/224/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/63  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
 
9- يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 32) به شماره 488-3  با كد نوسازي 10-146-14-5 به مساحت 98/118 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/500/11 ريال ومجموعاً مبلغ 000/270/368/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/65  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
 
10- يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 32) به شماره 477-3  با كد نوسازي 16-151-14-5 به مساحت 95/125 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/500/11 ريال ومجموعاً مبلغ 000/425/448/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/75  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
11- يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 32) به شماره 476-3  با كد نوسازي 17-151-14-5 به مساحت 95/125 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/500/11 ريال ومجموعاً مبلغ 000/425/448/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/75  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
12- يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 32) به شماره 475-3  با كد نوسازي 18-151-14-5 به مساحت 95/125 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/500/11 ريال ومجموعاً مبلغ 000/425/448/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/75  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
13- يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 32) به شماره 474-3  با كد نوسازي 19-151-14-5 به مساحت 95/125 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/500/11 ريال ومجموعاً مبلغ 000/425/448/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/75  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
14- يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 32) به شماره 77-3  با كد نوسازي 6-164-14-5 به مساحت 152 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/11 ريال ومجموعاً مبلغ 000/000/672/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/84  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
15- يك باب مغازه واقع طبقه همکف بازار لاله به شماره 16   با كد نوسازي 51-1-1-120-3-1 به مساحت 07/15 متر مربع ؛ اين مغازه داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/85 ريال ومجموعاً مبلغ 000/950/280/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/65  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
16- يك باب مغازه واقع طبقه همکف بازار لاله به شماره 6   با كد نوسازي 60-1-1-120-3-1 به مساحت 82/12 متر مربع ؛ اين مغازه داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/45 ريال ومجموعاً مبلغ 000/900/576 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/30  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
17- يك باب مغازه واقع طبقه همکف بازار لاله به شماره 23   با كد نوسازي 34-1-1-120-3-1 به مساحت 48/17 متر مربع ؛ اين مغازه داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/38 ريال ومجموعاً مبلغ 000/240/664 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/35  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
18- يك باب مغازه واقع طبقه همکف بازار لاله به شماره 21   با كد نوسازي 41-1-1-120-3-1 به مساحت 32/20 متر مربع ؛ اين مغازه داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/38 ريال ومجموعاً مبلغ 000/160/772 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/40  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
19- يك باب مغازه واقع طبقه همکف بازار لاله به شماره 4   با كد نوسازي 58-1-1-120-3-1 به مساحت 33/16 متر مربع ؛ اين مغازه داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/48 ريال ومجموعاً مبلغ 000/840/783 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/40  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
20- يك قطعه زمين واقع  در میر آباد غربی (اراضی فنی وحرفه ای )  به شماره 42 با كد نوسازي 11-493-9-3 به مساحت 172 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/11 ريال ومجموعاً مبلغ 000/000/892/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/95  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
شرايط مزايده :
1-تاريخ تشكيل جلسه مزايده روز دو شنبه  مورخ  07/08/97   راس ساعت 17 درمحل شهرداري شهركردميباشدومتقاضيان ميتوانند با هماهنگي واحد املاك  از قطعات موردنظرديدن نمايند(آخرين تاريخ تحويل اسناد به دبيرخانه شهرداري : تا پايان وقت اداري مورخ  07/08/97  )
تبصره: از شركت كنندگان دعوت به عمل مي آيد در جلسه بازگشائي پاكات حضور فرمايند .
2-متقاضيان ميتوانندپس ازكسب اطلاعات لازم از دبير خانه كميسيون معاملات واخذ مدارك ازآن واحد  ، پيشنهادات كتبي خودرا همراه با مدارك مورد نياز ، طي دو پاكت لاك ومهر شده به شرح زير به دبيرخانه شهرداري مركزي شهركرد واقع در بلوار شريعتي تحويل ورسيد دريافت نمايد :
 
1-2 - پاكت الف : فيش واريزي (قسمت مربوط به پرداخت كننده ) يا ضمانت نامه بانكي به ارزش مبلغ اعلام شده در جلو هر مورد از قطعات  مورد نظر به حساب شماره 700452063 نزد بانك شهر بنام شهرداري شهركردبه عنوان ضمانت شركت درمزايده .
2-2-پاكت ب :  محتوي فتوكپي شناسنامه وكارت ملي شركت كننده به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت كه مبلغ پيشنهادي درآن بصورت خوانا ، به حروف وعدد نوشته و امضاء شده وبر روي پاكتها آدرس كامل منزل وشماره تلفن ثابت وهمراه و شماره  قطعه زمين مورد نظر را نوشته و درب آن چسب گردد .  
تبصره: هر دو پاكت الف وب بايد داخل يك پاكت گذاشته و مشخصات كامل (نام ونام خانوادگي،شماره تماس ثابت وهمراه، شماره قطعه مورد نظر ) روي آن نوشته ودرب پاكت  لاك ومهر گردد.
3- پس از انجام مراحل مزايده مبلغ سپرده افرادي كه جزء نفرات اول ودوم نباشند ، بر اساس مقررات مربوطه قابل استرداد مي باشد .
4- سپرده برنده دوم (در صورت وجود) تا انعقاد قرارداد با برنده اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند . بديهي است در صورت انصراف ويا عدم مراجعه نفر اول ظرف مهلت مقرر ، ضمانت نامه ايشان به نفع شهرداري ضبط مي گردد و نفر دوم اعلام مي گردد ودر صورت انصراف نفردوم ضمانت ايشان نيز ضبط ومزايده تجديد مي گردد .
تبصره1 : برنده مزايده بايد ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام نتايج مزايده نسبت به واريز وجه  (50 درصد مبلغ نقدی )و عقد قرارداد اقدام نمايد.
تبصره 2 : در صورت نياز به مجوز شوراي اسلامي شهر، مدت يك هفته از تاريخ صدورمجوز مربوطه محاسبه مي گردد .
5-صدوربرگه واگذاري پس ازپرداخت كليه هزينه هاومنوط به صدورمفاصاحساب ميباشد.
6-باتباني كنندگان درمزايده برخورد قانوني بعمل آمده وشهرداري درردياقبول يك ياكليه پيشنهادات مختاراست.
7-مبلغ پيشنهادي بايد به حروف وعددمشخص و بدون ابهام باشدودرپاكت ها مهروموم شده ومتقاضي بايد نوع پاكت الف يا ب و همچنين پلاك مورد نظر را روي پاكت مشخص نمايد .
8-شركت درمزايده ودادن پيشنهاد به منزله قبول تمامي شرايط آگهي مي باشد .
9- عوارض و هزينه هاي نقل و انتقال  در شهرداري به عهده شهرداري و در  اداره ثبت اسناد واملاك ودفترخانه (اخذ سند) وساير ارگان ها به عهده برنده مزايده مي باشد .
 
تبصره 1‌: هزينه هاي صدور پروانه ساختماني وغيره (درخصوص املاك فاقد پروانه ) به عهده برنده  مزايده مي باشد
تبصره 2 : در صورت تغيير جزئي در مساحت هر پلاك ، باتوجه به مبلغ پيشنهادي، به مبلغ كل اضافه يا كسر مي گردد
10- شركت كننده اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد .
11-افراد شركت كننده موظفند جهت كسب اطلاع از نتايج مزايده ظرف مدت 48 ساعت پس از تاريخ برگزاري مزايده ، به شهرداري مركزي مراجعه نمايند .
 12 شركت كننده در مزايده با امضاء برگ پيشنهادي خود اعلام ميدارد كه از شروط ووضعيت كامل مورد مزايده واسناد آن مطلع بوده واز ملك بازديد نموده است .
13-برنده مزایده باید 50 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به صورت نقدی وظرف مدت یک هفته پرداخت نماید و 50 درصد مابقی را حداکثر ظرف مدت 6 ماه وبه صورت اقساط پرداخت نماید. 
 
 
تاریخ 1397/08/01
نوع مناقصه
پیوست ها
17_forooshe melk.pdf
 (165.64 KB)

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.