آگهي مزايده عمومي اجاره مغازه و پارکینگ + نسخه PDF

شهرداري شهركرد درنظر دارد موارد زير را از طريق مزايده كتبي به مدت يكسال بصورت استيجاري به متقاضياني كه بيشترين مبلغ اجاره را پيشنهاد كنند واگذار نمايد لذ ا متقاضيان مي توانند با توجه به شرايط و موارد قيد شده در آگهي ، جهت دريافت اوراق مزايده حداكثرتا آخر وقت اداري مورخ 19/06/97 به شهرداري شهركرد مراجعه نمايند .
موارد مزايـده :
  1. مغازه شماره 3 (فروش پوشاک) واقع در محوطه  بیرونی ترمينال آزادي با مبلغ پايه  000/000/20 ريال به ازاي يك ماه اجاره وجمعاً مبلغ 000/000/240 ريال براي يكسال (مبلغ 000/000/25 ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
  2. مغازه شماره5 (فروش کیف وکفش ) واقع در محوطه  بیرونی ترمينال آزادي با مبلغ پايه  000/000/4 ريال به ازاي يك ماه اجاره وجمعاً مبلغ 000/000/48 ريال براي يكسال (مبلغ 000/000/10 ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
  3. مغازه شماره 7 (خرازی فروشی  ) واقع در محوطه  بیرونی ترمينال آزادي با مبلغ پايه  000/800/4 ريال به ازاي يك ماه اجاره وجمعاً مبلغ 000/600/57 ريال براي يكسال (مبلغ 000/000/15 ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
  4.  مغازه شماره 9 (اسباب بازی فروشی ) واقع در محوطه بیرونی ترمينال آزادي با مبلغ پايه  000/500/11 ريال به ازاي يك ماه اجاره وجمعاً مبلغ 000/000/138 ريال براي يكسال (مبلغ 000/000/20 ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
  5. مغازه شماره 7 (تعمیر موبایل ) واقع در محوطه  داخلی ترمينال آزادي با مبلغ پايه  000/000/18 ريال به ازاي يك ماه اجاره وجمعاً مبلغ 000/000/216 ريال براي يكسال (مبلغ 000/000/25 ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
  6. مغازه شماره 14 (فروش محصولات فرهنگی ) واقع در محوطه  داخلی ترمينال آزادي با مبلغ پايه  000/000/21 ريال به ازاي يك ماه اجاره وجمعاً مبلغ 000/000/252 ريال براي يكسال (مبلغ 000/000/25 ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
  7. پارکینگ ماشین آلات سنگین واقع در شهرکرد ، نرسیده به فرودگاه با مبلغ پایه 000/300/27 ریال به ازای یک ماه اجاره و جمعاٌ مبلغ 000/600/327 ریال برای یکسال (مبلغ 000/000/30 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده )
*نکته : شرکت کنندگان در مزایده مربوط به پارکینگ ماشین آلات سنگین باید دارای شرایط زیر باشند
1 ) داشتن سه سال سابقه کاری پارکینگ داری
2)تائیدیه وگراهی حسن انجام کار از سوابق کاری قبلی
3)داشتن حداقل 100 دستگاه کامیون وماشین آلات سنگین تحت پوشش با اسناد مثبته قابل قبول شامل قرارداد یا کارت اشتراک
4)دارای مجوز حمل ونقل از سازمان حمل ونقل وبار ومسافر
 
ب )زمان وشرايط مزايده:
1- تاريخ تشكيل جلسه مزايده  روز دوشنبه مورخ 19/06/97   راس ساعت 17 درمحل شهرداري شهركردميباشدومتقاضيان ميتوانند با هماهنگي واحد املاك ازمواردموردنظرديدن نمايند.(آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 19/06/97 )
تبصره : از شركت كنندگان در مزايده دعوت به عمل مي آيدكه در جلسه بازگشائي پاكات شركت نمايند .
تبصره : افراد شركت كننده فقط مجاز به شركت  در يكي از موارد مزايده مي باشند .
2- سپرده شركت كنندگان پس از عقد قرارداد با نفر اول تا نفر دوم نزد شهرداري نگهداري و در صورت انصراف نفر اول ، ضمانت نامه ايشان به نفع شهرداري ضبط مي گردد ونفر دوم (درصورت وجود)  اعلام مي گردد ودر صورت انصراف نفر دوم ، ضمانت ايشان نيز ضبط مي گردد.
3 -متقاضيان ميتوانندپس ازكسب اطلاعات لازم از دبير خانه كميسيون معاملات واخذمدارك شامل فرم پيشنهاد قيمت ازآن واحد پيشنهادات كتبي خودرا همراه با مدارك مورد نياز ، طي دو پاكت لاك ومهر شده به شرح زير به دبيرخانه شهرداري مركزي شهركرد واقع در بلوار شريعتي تحويل ورسيد دريافت نمايد:
1-3 پاكت الف : محتوي ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي (قسمت مربوط به پرداخت كننده ) به حساب سپرده700452063  نزد بانك شهر بنام شهرداري شهركردبه عنوان ضمانت شركت درمزايده (مبلغ ضمانت شركت در مزايده با توجه به مبلغ قيد شده براي هر مورد واريز گردد )
2-3پاكت ب :  محتوي فتوكپي شناسنامه وكارت ملي شركت كننده به همراه فرم تكميل شده  پيشنهاد قيمت كه مبلغ پيشنهادي درآن بصورت خوانا ، به حروف وعدد نوشته و امضاء شده وبر روي پاكتها آدرس كامل منزل وشماره تلفن ثابت وهمراه را نوشته و درب آن چسب گردد .  
تبصره: هر دو پاكت الف وب بايد داخل يك پاكت گذاشته و مشخصات كامل (نام ونام خانوادگي، مورد يا رديف مزايده ،شماره تماس ثابت وهمراه و...) روي آن نوشته ودرب پاكت  لاك ومهر گردد.
4-سپرده شركت كنندگان درصورت برنده نشدن ودرصورتي كه جزء نفرات اول تادوم اعلام نشده باشند ظرف 48 ساعت وچنانچه جزء نفرات اول تا دوم باشند پس ازعقد قرارداد استرداد ميگردد. 
5-برنده مزايده حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ انجام مزايده ميبايست نسبت به عقد قرارداد با واحد املاك شهرداري اقدام نمايد .
6-شركت در مزايده ودادن پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مزايده است وبا تباني كنندگان در مزايده برخورد قانوني به عمل مي آيد وشهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
7-درصورت انصراف نفر اول چنانچه تفاوت مبالغ پيشنهادي با نفرات بعدي از مبلغ سپرده تعيين شده درطول يكسال بيشترباشد مزايده تجديد ميگردد  . 
8-ازكليه متقاضيان درخواست مي گردداز ارائه وجه نقد در پاكت پيشنهادي خودداري نمايند وچنانچه اقدام به واريز فيش بانكي نمودند نسخه مخصوص پرداخت كننده را در پاكت پيشنهادي قرار دهند.
9- شركت كننده اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد .
10-افراد شركت كننده موظفند جهت كسب اطلاع از نتايج مزايده ظرف 24 ساعت پس از تاريخ برگزاري مزايده ، به شهرداري مركزي (واحد املاك) مراجعه نمايند .
11-قرارداد ، در صورت موافقت شهرداري تا 2 سال ديگر(جمعا 3 سال)  و  هرسال با 20 درصد افزایش نسبت به سال قبل ، قابل تمديد مي باشد .
12-برنده مزايده بايد معادل سه ماه مبلغ پيشنهادي خود را بابت ضمانت حسن انجام تعهدات  ، نقداً ويا به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر به شهرداري ارائه نمايد .
13-مكان هاي مورد مزايده پس ازتخليه توسط مستاجر قبلي ، به برنده مزايده تحويل مي گردد .
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ 1397/06/10
نوع مناقصه
پیوست ها
15_ejare ghore.pdf
 (162.7 KB)

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.