آگهی مناقصه پروژه تكميل تپه نورالشهداء + نسخه PDF


       شهرداري شهركرد در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي ، پروژه  تكميل تپه نورالشهداء را با مشخصات ذيل وشرح خدمات پيوست به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .
 
شرايط مناقصه :
1-برآورد پروژه : مبلغ  165/485/708/2   ريال از محل اعتبارات شهرداري شهركرد بر اساس فهرست بهاي ابنيه و تاسيسات مكانيكي وبرقي  سال 97    
 
2- توزيع اوراق مناقصه : از تاريخ درج آگهي در روزنامه رسمي حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 21/05/97
3-شركت كننده بايد : 
 1-3-مبلغ 000/000/140 ريال بابت ضمانت شركت در مناقصه به مدت سه ماه در وجه شهرداري شهركرد به صورت ضمانت نامه بانكي يا سپرده نقدي به حساب شماره 700452063 بنام شهرداري  شهركرد نزد بانك شهر واريز نمايد واصل فيش (قسمت مربوط به پرداخت كننده) را در پاكت الف قرار دهد.
2-3- اساسنامه شركت ، آگهي آخرين تغييرات ،رتبه بندي (حداقل رتبه 5 ابنيه يا راه براي شركت ها يا حداقل پايه 1 براي پيمانكاران محلي ) تصوير شناسنامه وكارت ملي  پيمانكار و اعضاء  هيات مديره واوراق مناقصه را در پاكت ب قرار دهد.
نكته : كليه اوراق مناقصه و مدارك شركت بايد به مهر وامضاء مسئولين مجاز شركت برسد .
 3-3 -  فرم مربوط به پيشنهاد قيمت  را تكميل وپس از مهر وامضاء مجاز شركت ،در پاكت ج قرار دهد .
4 - مهلت تحويل پيشنهادات  حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  21/05/97 مي باشد كه مي بايست در مهلت مقرر تحويل واحد دبيرخانه شهرداري گردد. بديهي است  پيشنهادات  پس از تاريخ مذكور تحويل گرفته نمي شود. 
5- پيشنهادات  راس ساعت  13/30 روز دوشنبه مورخ 22/05/97 در  حضور اعضاء كميسيون مناقصات باز و قرائت و برنده اعلام خواهد شد.
تبصره : از شركت كنندگان دعوت به عمل مي آيد در جلسه بازگشائي پاكات حضور يابند.
6-سپرده برنده دوم (درصورت اعلام برنده دوم) تا انعقاد قرارداد با برنده  اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند بديهي است در صورت انصراف نفر اول ، ضمانت نامه وي به نفع شهرداري ضبط مي شود و نفر دوم اعلام              مي گردد ودر صورت انصراف نفر دوم ؛ ضمانت ايشان  نيز ضبط مي گردد .
7- شهرداري اختيار دارد مقداركالا يا كار مورد معامله را تا 25 درصد كل مورد معامله افزايش يا كاهش دهد .
8-پيشنهادات بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و اوراق مناقصه  بايد ممهور و به امضاء مجاز شركت رسيده باشد . 
 9-پيشنهاداتي كه فاقد سپرده و موارد خواسته شده باشند مردود اعلام مي گردد .
10-شهرداري هيچگونه تعهدي در قبال تحويل مصالح به پيمانكار ندارد ، وتامين  كليه  مصالح  به  عهده  پيمانكار  مي باشد .
11-مفاد شرايط عمومي پيمان در همه زمينه ها قابل اجراست .
12- كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد . ليكن ماليات برارزش افزوده در صورت  ارائه فرم مالياتي توسط پيمانكار ، به عهده شهرداري مي باشد ونبايد در قيمت پيشنهادي لحاظ گردد .
13-شركت در مناقصه به منزله قبول كليه شرايط شهرداري مي باشد و شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
14- در صورتي كه شهرداري اطمينان حاصل نمايد كه به زيان شهرداري تباني صورت گرفته، عند اللزوم             مي تواند مناقصه را باطل و با خاطي برابر مقررات برخورد نمايد .
15- به پيشنهاداتي كه داراي قلم خوردگي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
16- شركت كننده اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد .
17- مناقصه فوق بدون تعديل و مابه التفاوت مي باشد .
18- مدت انجام پروژه حداكثر 3  ماه ازتاريخ انعقاد قرارداد  مي باشد. 
19-پيمانكار ملزم است درصورت برنده شدن ده درصد مبلغ كل قرارداد را به عنوان ضمانت انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانكي ارائه نمايد.  
 20- پيمانكار موظف است پس از بازديد از پيشرفت فيزيكي پروژه ،بررسي و تائيد نقشه ها و برآورد ارائه شده ، اقدام به ارائه پيشنهاد  قيمت نمايد.
21-مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشائي پاكات مي باشد.
 
 
 
 
تاریخ 1397/05/11
نوع مناقصه
پیوست ها
14_tape nouroshohada.pdf
 (176.4 KB)

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.