استعلام، تکمیل نمای سرویس بهداشتی پایانه مسافربری آزادی + نسخه PDF

 
آگهـي استعلام
       شهرداري شهركرد در نظر دارد از طريق استعلام ، پروژه تکمیل نمای سرویس بهداشتی پایانه مسافربری آزادی را با مشخصات ذيل وشرح خدمات پيوست به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .
 
شرايط استعلام :
1-برآورد پروژه : مبلغ 330/064/015  ريال از محل اعتبارات شهرداري شهركرد
2-شركت كننده بايد : 
 1-2-مبلغ 20/000/000 ريال بابت ضمانت شركت در استعلام به مدت سه ماه در وجه شهرداري شهركرد به صورت ضمانت نامه بانكي  يا چك بانكي ويا سپرده نقدي به حساب شماره 700452063 بنام شهرداري  شهركرد نزد بانك شهر واريز نمايد واصل فيش (قسمت مربوط به پرداخت كننده) را در پاكت الف قرار دهد.
2-2- اساسنامه شركت ، آگهي آخرين تغييرات ،رتبه بندي ( حداقل رتبه 5 ابنیه یا راه وباند برای شرکت ها وحداقل پايه 3 براي پيمانكاران محلي ) تصوير شناسنامه وكارت ملي  پيمانكار و اعضاء  هيات مديره واوراق استعلام را در پاكت ب قرار دهد.
نكته : كليه اوراق استعلام و مدارك شركت بايد به مهر وامضاء مسئولين مجاز شركت برسد .
 3-2 -  فرم مربوط به پيشنهاد قيمت را تكميل وپس از مهر وامضاء مجاز شركت ،در پاكت ج قرار دهد .
3- شهرداري اختيار دارد مقداركالا يا كار مورد معامله را تا 25 درصد كل مورد معامله افزايش يا كاهش دهد .
4-پيشنهادات بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و اوراق استعلام  بايد ممهور و به امضاء مجاز شركت رسيده باشد . 
 5-پيشنهاداتي كه فاقد سپرده و موارد خواسته شده باشند مردود اعلام مي گردد .
6-شهرداري هيچگونه تعهدي در قبال تحويل مصالح به پيمانكار ندارد ، وتامين  كليه  مصالح  به  عهده  پيمانكار  مي باشد .
7-مفاد شرايط عمومي پيمان در همه زمينه ها قابل اجراست .
8- كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد . ليكن ماليات برارزش افزوده در صورت  ارائه فرم مالياتي توسط پيمانكار ، به عهده شهرداري مي باشد ونبايد در قيمت پيشنهادي لحاظ گردد .
9-شركت در استعلام به منزله قبول كليه شرايط شهرداري مي باشد وشهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
10- در صورتي كه شهرداري اطمينان حاصل نمايد كه به زيان شهرداري تباني صورت گرفته، عند اللزوم             مي تواند استعلام را باطل و با خاطي برابر مقررات برخورد نمايد .
11- به پيشنهاداتي كه داراي قلم خوردگي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
12- شركت كننده اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد .
13- استعلام فوق بدون تعديل و مابه التفاوت مي باشد .
14- مدت انجام پروژه حداكثر1ماه ازتاريخ انعقاد قرارداد  مي باشد. 
15-پيمانكار ملزم است درصورت برنده شدن ده درصد مبلغ كل قرارداد را به عنوان ضمانت انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانكي ارائه نمايد.  
 16- پيمانكار موظف است پس از بازديد از پيشرفت فيزيكي پروژه ،بررسي و تائيد نقشه ها و برآورد ارائه شده ، اقدام به ارائه پيشنهاد  قيمت نمايد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ 1397/05/10
نوع استعلام
پیوست ها
13_WriteBuffer.pdf
 (172.47 KB)

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.