آگهي مزايده عمومي (فروش ملك ) + نسخه PDF

 
آگهي مزايده عمومي (فروش ملك )
شهرداري شهركرد درنظردارد تعداد11 قطعه از املاك خود را ازطريق مزايده كتبي به متقاضياني كه بيشترين مبلغ پيشنهادي راحداكثرتاآخروقت اداري روز دوشنبه مورخ 25/04/97  به واحددبيرخانه شهرداري واقع دربلوار شريعتي ساختمان شهرداري مركزي ارائه نمايند به صورت نقد واقساط ، پس ازطي مراحل مزايده  به فروش برساند .
 
موارد ومشخصات املاك :
1-يك قطعه زمين واقع  در اراضي منظريه (محله 38) به شماره 74-1  با كد نوسازي 5-155-13-5 به مساحت 179 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/500/5 ريال ومجموعاً مبلغ 000/500/984 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/50  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
2-  يك قطعه زمين  واقع   در ميرآباد غربي ،   خيابان جهاد ،    خيابان 12 متري ،    پلاك 17  با    كد  نوسازي 2-454-9-3 به مساحت 208 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/9 ريال ومجموعاً مبلغ 000/000/872/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/95  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
3-        يك قطعه زمين واقع  در ميرآباد غربي ،   خيابان جهاد ،  خيابان الوند  ، كوچه شماره 18  با  كد نوسازي 3 - 329-9-3 به مساحت 180 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/9 ريال ومجموعاً مبلغ 000/000/620/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/85  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
4- يك باب مغازه واقع درطبقه اول بال چهارم بازار امامزاده  با  كد نوسازي174- 1-4-206-3-1 به مساحت 32/22 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/33 ريال ومجموعاً مبلغ 000/560/736 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/37  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
5- يك باب مغازه واقع درطبقه اول بال چهارم بازار امامزاده با  كد نوسازي176- 1-4-206-3-1 به مساحت 30/29 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/500/32 ريال ومجموعاً مبلغ 000/250/952 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/48  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
6- يك باب مغازه واقع درطبقه اول بال چهارم بازار امامزاده  با  كدنوسازی 178-1-4-206-3-1 به مساحت 78/22 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/30 ريال ومجموعاً مبلغ 000/400/683 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/35  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
7- يك باب مغازه واقع درطبقه اول بال چهارم بازار امامزاده با  كد نوسازي175-1-4-206-3-1 به مساحت 99/34 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/30 ريال ومجموعاً مبلغ 000/700/049/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/53  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
8- يك باب مغازه واقع درطبقه اول بال چهارم بازارامامزاده(مجتمع مهرگان) با  كد نوسازي177-1-4-206-3-1 به مساحت 15/23 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/45 ريال ومجموعاً مبلغ 000/750/041/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/53  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
 
9-يك باب مغازه واقع درطبقه اول بال اول بازار امامزاده  با  كد نوسازي144-1-10-193-3-1 به مساحت 30/22 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/35 ريال ومجموعاً مبلغ 000/500/780 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/40  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
 
10- يك باب مغازه واقع درطبقه همکف بازار لاله با  كد نوسازي27-1-1-120-3-1 به مساحت 36/17 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/60 ريال ومجموعاً مبلغ 000/600/041/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/53  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
11- يك باب مغازه واقع درطبقه همکف بازار لاله با  كد نوسازي19-1-1-120-3-1 به مساحت 07/19 متر مربع ؛ اين زمين داراي ارزش پايه هر متر مربع 000/000/60 ريال ومجموعاً مبلغ 000/200/144/1 ريال مي باشد (مبلغ 000/000/58  ريال به عنوان ضمانت شركت در مزايده )
شرايط مزايده :
1-تاريخ تشكيل جلسه مزايده روز دو شنبه  مورخ  25/04/97   راس ساعت 18 درمحل شهرداري شهركردميباشدومتقاضيان ميتوانند با هماهنگي واحد املاك  از قطعات موردنظرديدن نمايند(آخرين تاريخ تحويل اسناد به دبيرخانه شهرداري : تا پايان وقت اداري مورخ  25/04/97  )
تبصره: از شركت كنندگان دعوت به عمل مي آيد در جلسه بازگشائي پاكات حضور فرمايند .
2-متقاضيان ميتوانندپس ازكسب اطلاعات لازم از دبير خانه كميسيون معاملات واخذ مدارك ازآن واحد  ، پيشنهادات كتبي خودرا همراه با مدارك مورد نياز ، طي دو پاكت لاك ومهر شده به شرح زير به دبيرخانه شهرداري مركزي شهركرد واقع در بلوار شريعتي تحويل ورسيد دريافت نمايد :
1-2 - پاكت الف : فيش واريزي (قسمت مربوط به پرداخت كننده ) يا ضمانت نامه بانكي به ارزش مبلغ اعلام شده در جلو هر مورد از قطعات  مورد نظر به حساب شماره 700452063 نزد بانك شهر بنام شهرداري شهركردبه عنوان ضمانت شركت درمزايده .
2-2-پاكت ب :  محتوي فتوكپي شناسنامه وكارت ملي شركت كننده به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت كه مبلغ پيشنهادي درآن بصورت خوانا ، به حروف وعدد نوشته و امضاء شده وبر روي پاكتها آدرس كامل منزل وشماره تلفن ثابت وهمراه و شماره  قطعه زمين مورد نظر را نوشته و درب آن چسب گردد .  
تبصره: هر دو پاكت الف وب بايد داخل يك پاكت گذاشته و مشخصات كامل (نام ونام خانوادگي،شماره تماس ثابت وهمراه، شماره قطعه مورد نظر ) روي آن نوشته ودرب پاكت  لاك ومهر گردد.
3- پس از انجام مراحل مزايده مبلغ سپرده افرادي كه جزء نفرات اول ودوم نباشند ، بر اساس مقررات مربوطه قابل استرداد مي باشد .
4- سپرده برنده دوم (در صورت وجود) تا انعقاد قرارداد با برنده اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند . بديهي است در صورت انصراف ويا عدم مراجعه نفر اول ظرف مهلت مقرر ، ضمانت نامه ايشان به نفع شهرداري ضبط مي گردد و نفر دوم اعلام مي گردد ودر صورت انصراف نفردوم ضمانت ايشان نيز ضبط ومزايده تجديد مي گردد .
تبصره1 : برنده مزايده بايد ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام نتايج مزايده نسبت به واريز وجه  (50 درصد مبلغ نقدی )و عقد قرارداد اقدام نمايد.
تبصره 2 : در صورت نياز به مجوز شوراي اسلامي شهر، مدت يك هفته از تاريخ صدورمجوز مربوطه محاسبه مي گردد .
5-صدوربرگه واگذاري پس ازپرداخت كليه هزينه هاومنوط به صدورمفاصاحساب ميباشد.
6-باتباني كنندگان درمزايده برخورد قانوني بعمل آمده وشهرداري درردياقبول يك ياكليه پيشنهادات مختاراست.
7-مبلغ پيشنهادي بايد به حروف وعددمشخص و بدون ابهام باشدودرپاكت ها مهروموم شده ومتقاضي بايد نوع پاكت الف يا ب و همچنين پلاك مورد نظر را روي پاكت مشخص نمايد .
8-شركت درمزايده ودادن پيشنهاد به منزله قبول تمامي شرايط آگهي مي باشد .
9- عوارض و هزينه هاي نقل و انتقال  در شهرداري به عهده شهرداري و در  اداره ثبت اسناد واملاك ودفترخانه (اخذ سند) وساير ارگان ها به عهده برنده مزايده مي باشد .
 
تبصره 1‌: هزينه هاي صدور پروانه ساختماني وغيره (درخصوص املاك فاقد پروانه ) به عهده برنده  مزايده مي باشد
تبصره 2 : در صورت تغيير جزئي در مساحت هر پلاك ، باتوجه به مبلغ پيشنهادي، به مبلغ كل اضافه يا كسر مي گردد
10- شركت كننده اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد .
11-افراد شركت كننده موظفند جهت كسب اطلاع از نتايج مزايده ظرف مدت 48 ساعت پس از تاريخ برگزاري مزايده ، به شهرداري مركزي مراجعه نمايند . ودر صورت عدم مراجعه فرد برنده در زمان مقرر ، هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه متوجه شهرداري نمي باشد .
12 شركت كننده در مزايده با امضاء برگ پيشنهادي خود اعلام ميدارد كه از شروط ووضعيت كامل مورد مزايده واسناد آن مطلع بوده واز ملك بازديد نموده است .
13-برنده مزایده باید 50 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به صورت نقدی وظرف مدت یک هفته پرداخت نماید و 50 درصد مابقی را حداکثر ظرف مدت 6 ماه وبه صورت اقساط پرداخت نماید. 
 
 
تاریخ 1397/04/16
نوع مزایده
پیوست ها
11_mozayede zamin.pdf
 (161.64 KB)

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.