انتصابات جديد در شهرداري شهرکرد

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1398/10/21
طي حکمي از سوي سرپرست شهرداري شهرکرد مديران واحدهاي سرمايه انساني، بازرسي و حسابرسي داخلي و سرپرستان واحدهاي سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي و کارگزيني اين شهرداري منصوب شدند.

بر همين اساس، حجت فدايي به عنوان مديريت واحد سرمايه انساني شهرداري شهرکرد معرفي و خدايار خدابخشي به سمت مدير بازرسي و حسابرسي داخلي اين شهرداري منصوب شدند.
در حکم ديگري نيز امين اسدي به عنوان سرپرست واحد سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي و مصطفي تجاره به سمت سرپرست واحد کارگزيني شهرداري شهرکرد تعيين و معرفي گرديدند.

کد خبر: 42350 نمایش: 129


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.