طراحي آرامستان جديد شهرکرد بازنگري مي شود

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1398/03/13 19:31:43
در راستاي بررسي نواقص موجود در آرامستان جديد شهرکرد،و همچنين موارد و مسائل گزارش شده از سوي شهروندان ، آرامستان مورد بازديد و رسيدگي رييس و اعضاي شوراي اسلامي شهر، معاونان و مديران مجموعه مديريت شهري شهرکرد قرار گرفت.

در حال حاضر پارکينگ هاي موقت آرامستان تسطيح و زيرسازي و آماده بهره برداري شدند با توجه به اينکه کليه امکانات و نيازهاي آرامستان جديد شهرکرد در طراحي آن ديده شده است مقرر گرديد طراحي صورت گرفته مورد بازنگري قرار گيرد و در روز پاياني هفته حضور حداکثري شهروندان در آرامستان مسائل موجود مورد بررسي ميداني قرار گيرد و نسبت به انجام و رفع موانع و انجام اقدامات مورد نياز تصميم گيري شود.
کد خبر: 22174 نمایش: 383


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.