default
مدیریت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی

مدیریت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی

داود زمانی

معرفی

داود زمانی
نام و نام خانوادگی: داود زمانی
شروع مسئولیت: 1400/09/09
تاریخ استخدام : Jun 20 2021 12:00AM
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
شهرکرد، بلوار شریعتی، شهرداری شهرکرد
32224849
info@shahrekord.ir

شرح وظایف

 • بررسی و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرحها و پروژه های عمرانی و اولویت بندی آنها
 • تهیه نقشه های طرح های عمرانی، سازه و تاسیسات مورد نیاز شهر در چارچوب سیاستها و برنامه های مدیریت عالی شهرداری
 • برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به بهسازی، تعمیر و نگهداری زیر ساخت های شهری
 • بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی
 • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری
 • بررسی، ارزیابی و تعیین مجری طرح های عمرانی مناطق تابعه شهرداری
 • نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوط 
 • نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها
 • مطالعه و بررسی زیرساخت های عمرانی در وضع موجود و تهیه شناسنامه فنی براین اساس
 • تدوین و نظارت بر اجرای دستورالعمل های مربوط به بهسازی، تعمیر و نگهداری زیر ساخت های شهری
 • رسیدگی و پاسخگویی به درخواست حفاری ها در سطح شهر
 • مدیریت و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی شهرداری
 • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری
 •  برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی
 • نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری 
 • نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها
 • برنامه ریزی و مدیریت پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب 
 • نظارت بر مدیریت اجرای طرح های عمرانی مناطق و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
 • نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.
 • تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط 

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی