خطا در اجرای کوئری شماره 118 !
مدیریت سرمایه انسانی

مدیریت سرمایه انسانی

مصطفی تجاره

معرفی

مصطفی تجاره
نام و نام خانوادگی: مصطفی تجاره
شروع مسئولیت: 1399/08/01
تاریخ استخدام :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
شهرکرد، بلوار شریعتی، شهرداری شهرکرد
038-32224849

شرح وظایف

 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها  و مقررات استخدامی ، قانون کار و تامین اجتماعی
 • برنامه ریزی و اقدام بمنظور جذب، نگهداری و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری
 • نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی
 • نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن
 • تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها
 • تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری و رضایت خدمت گیرندگان شهرداری و سازمان های وابسته
 • برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر بمنظورتامین فناوری اطلاعات و امنیت آن و نظام شهرداری الکترونیک حوزه ستادی و مناطق با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری و سازمانهای وابسته در چارچوب ضوابط
 • تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری و سازمان های وابسته
 • مدیریت تحقیق و توسعه دانش شهرداری شهرکرد

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت الکترونیک
میز خدمت الکترونیک
خدمات قابل ارائه شهرداری به شهروندان
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی