خطا در اجرای کوئری شماره 118 !
مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی

مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی

فردین ابراهیمی

معرفی

فردین ابراهیمی
نام و نام خانوادگی: فردین ابراهیمی
شروع مسئولیت: Apr 17 2021 12:00AM
تاریخ استخدام : 1371
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : حسابداری
شهرکرد، بلوار شریعتی، شهرداری شهرکرد
038-32224849

شرح وظایف

  • برنامه ریزی و ارایه راه کار ها و تدابیر به منظور  کاهش شکایات مردم و کارکنان، کاهش تخلفات و حسن اجرای وظایف محوله در سطح شهرداری
  • بازرسی از فعالیتهای واحدهای شهرداری و ارایه گزارش از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای واحدهای مذکور به شهردار
  • رسیدگی، پیگیری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای شهروندان و کارکنان شهرداری
  • رسیدگی و انجام امور حسابرسی داخلی شهرداری و سازمان های تابعه و ارایه گزارشات تحلیلی در مورد رفع نقایص و بهبود عملکرد واحدهای مختلف شهرداری
  • نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره
  • برنامه ریزی و پیگیری امور مجامع و شوراهای سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری و ارایه گزارشات تحلیلی در مورد رفع نارسایی ها و عملکرد آنها به شهردار
  • اجرای نظام ارزیابی عملکرد واحدهای و سازمانهای تابعه شهرداری به منظور ارتقاء کارایی و بهروری آنها

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت الکترونیک
میز خدمت الکترونیک
خدمات قابل ارائه شهرداری به شهروندان
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی