آخرین اخبار
  • سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد در نظر دارد نسبت به ارزیابی فنی شرکت های واجدشرایط جهت اجرای تاکسی اینترنتی در شهر شهرکرد اقدام نماید
    مشاهده ی بیشتر
>
cityplace